Indhold

 
Der er ved Blåvands Huk observeret fugletræk i over 50 år. Det gør lokaliteten til en af de bedst dækkede lokaliteter i hele Danmark (og Europa). Datamængden er enorm, og alene Blåvands Huk rummer over 700.000 observationer i Dansk Ornitologisk Forenings database ”DOFbasen”.
 

Perioderne: 

Forår: 20. marts til 31. maj
Efterår: 10. juli til 15. november (2 observatører i perioden 15. juli til 15. august)
 

Trækket

Det synlige dagstræk er, som sagt, blevet talt op igennem mange år i Blåvand. Forårstrækket er meget spredt og der har ikke været tradition for at optælle systematisk i denne periode. Til gengæld har der siden 1963 (med enkelte undtagelser) været systematisk optælling af trækket om efteråret.
 
Om foråret er trækket mest præget af havtrækkende fugle, som lommer, ænder, vadefugle og terner. Nogle af de største
forekomster af f.eks. Lille Kobbersneppe og Islandsk Ryle er registreret om foråret, ved specielle vejrforhold. Landtrækket er begrænset til få rov- og småfugle, hvor også sjældne fugle som Rødrygget Svale og Biæder er blevet set flere gange.
 
Efterårssæsonen starter primo juli med det fantastiske vadefugletræk, som varer i cirka 2 måneder. Det er noget af det smukkeste fugletræk man kan opleve. Især indtil medio august, når alle de gamle vadefugle i yngledragt tager rejsen sydpå er komplet enestående. Senere hen i august kommer alle ungfuglene som er knap ligeså flotte, men til gengæld mere udfordrende da fuglene ligner hinanden.
 
Slut august og hele september kan også være godt til rovfugle. Især falke, høge, våger og kærhøge kan man være heldig at opleve, hvis en vind fra øst dominere, og nogle varmefronter rammer Blåvands Huk.
 
I september begynder småfugle og ænder at trække. De sidste vadefugle passerer også i september. I samme periode kan man have gode dage med havfugle, hvis vinden bliver hård fra vestlige retninger.
 
Oktober er nok lokalitetens bedste måned. Småfugletrækket er stadig godt i gang, ænder og gæs er ligeledes stadig i gang. Udover store dage med trækkende fugle og høje tal i bogen er oktober også godt til sjældne fugle. Især er lokaliteten kendt for sjældne sibiriske småfugle, som vanligt enten bliver ringmærket, eller bliver fundet i diverse buske og krat.
 
November er lidt en overgangsmåned hvor trækket stille og roligt går i stå. Dog kan der stadig komme gode dage med både havfugle, kragefugle og gæs. Chancen for en sjælden fugl er heller ikke utænkelig på denne årstid.
 
 

Metoden

Observationerne er indtastet med en fast standardiseret metode. Obs-perioden starter i det kvarter, solen står op, og fortsætter minimum 3 timer frem. Der tælles og noteres i kvarters-intervaller. Hvis det er en stor trækdag og vejret tillader det, tilstræbes det at observatøren fortsætter med at observere indtil fugletrækket stopper, eller daler meget i intensitet. Så vidt muligt skal fuglene alders- og kønsbestemmes. Dette gælder specielt artsgrupperne gæs (knortegæs), ænder og vadefugle, hvor de visuelle forskelle ofte er tydelige.
 

Vind og vejr

Trækket ved Blåvands Huk er, ligesom andre lokaliteter, afhængig af vind og vejr. Der er bestemte vindretninger der er mere optimale end andre. Nordenvind og nordvestenvind er som regel dårlige vindretninger hvad angår fugletrækket.  Perioder med meget nordenvind skaber meget stille perioder i Blåvand. Dog skaber disse perioder også en ophobning af trækfugle. Så når vinden pludseligt drejer til eksempelvis øst, efter at have været i nord, kan obsen blive rigtig spændende med store antal af trækfugle. Vindretninger som øst, sydøst, syd og sydvest er nærmest altid spændende for fugletrækket. Især er østlige vindretninger rigtig godt til både vadefugle, småfugle og rovfugle.
 
Hvis man gerne vil se hav/stormfugle skal man håbe på en kraftig sydvestenvind eller vestenvind. Disse 2 vindretninger kan presse spændende havfugle ind til kysten, som for eksempel stormsvaler, skråper og kjover.