Indhold:

Blåvand Fuglestation
Trækkende fugle

Ringmærkning
Organisering og deltagelse
Blåvandsgruppen
Blåvand Fuglestations Venner
Forum for Blåvand Naturcenter
Viden
Formidling
Målsætninger
Økonomi

Blåvand Fuglestation – en strategi for perioden 2019-2024

Blåvand Fuglestation har siden august 1963 foretaget indsamling af data om fugletrækket ved Danmarks vestligste punkt, Blåvandshuk. Fuglestationen er internationalt kendt, og er en af de fuglestationer i Europa med den længste periode med indsamling af data vedrørende trækkende fugle. Blåvand Fuglestation har siden august 1963 foretaget indsamling af data om fugletrækket ved Danmarks vestligste punkt, Blåvandshuk.
 
Fuglestationen er internationalt kendt, og er en af de fuglestationer i Europa med den længste periode med indsamling af data vedrørende trækkende fugle.Siden stationens etablering er der foretaget systematiske observationer af trækkende fugle ved Blåvandshuk, ligesom der også fra sidst i 1960erne er foretaget ringmærkning af dagrastende småfugle i krattene ved fuglestationen. Indsatsen på stationen er baseret på et videnskabeligt minimumsprogram, og er inddelt i en forårssæson og en efterårssæson, defineret som henholdsvis perioden fra 1. marts til 15. juni og perioden fra 1. juli til 15. november.
 
Som udgangspunkt har den daglige drift hidtil været klaret ved, at observatører og ringmærkere i kortere eller længere perioder har været tilknyttet stationen på en aftale om udbetaling af diæter. Observationerne og ringmærkningen kan suppleres ved frivilliges indsats.
 
Der er i tidens løb publiceret en lang række rapporter, mindre meddelelser og videnskabelige artikler på baggrund af de store mængder af data vedrørende fugletrækket ved Danmarks vestligste punkt. Den indsamlede viden er på et tidspunkt ligeledes blevet samlet i en bog med en oversigt over fugleforekomster i perioden 1963 – 1992. Imidlertid har det i nyere tid vist sig, at både indsamling og bearbejdning af videnskabelige data er en stor udfordring.
 
Blåvand Fuglestation er en del af Blåvand Naturcenter og mange aktiviteter gennemføres i et samarbejde mellem fuglestationen og NaturKulturVarde.

Observationer af trækkende fugle

Observationerne af fugletrækket bliver primært gennemført om morgenen. Dette standardprogram har i perioder været suppleret med registreringer af trækkende fugle i timerne inden solnedgang, med særlige registreringer af vadefugletrækket i det tidlige efterår samt med heldagstællinger af rastende mågefugle på stranden.
 
Standardprogrammet indbefatter, at der som minimum registreres trækkende fugle fra solopgangog tre timer frem fra en egnet observationspost. Registreringerne af trækket starter i det kvarter, hvor solen står op. Er der gang i fugletrækket forlænges ’morgenobsen’ ofte ud over de tre timer.
 
De registrerede trækkende fugle, såvel over havet som over land, noteres i halvtimes-intervaller (ind til 2018 i kvartérs-intervaller), og ud over art, flokstørrelse og trækretning noteres så vidtmuligt også fuglenes alder og køn. Standardprogrammet omfatter også daglige indtastninger af deregistrerede trækfugle efter samme mønster i stationens database og i DOFbasen.
 
Ud over morgenobservationerne har observatøren også pligt til at indsamle diverse observationeraf fugle i stationens område og indtaste disse i DOFbasen. Observatørens registreringer suppleres i videst muligt omfang med observationer gjort af ringmærkeren og eventuelt gæstende ornitologer.

Ringmærkning

Siden 1960’erne er der blevet ringmærket fugle ved Blåvand Fuglestation. Siden 1984 er der somet led i naturovervågningen foretaget en mere systematisk ringmærkning af de trækkendesmåfugle. Fangsten af fugle til ringmærkning har hidtil fundet sted ved hjælp af såkaldte spejlnet,som er placeret i området omkring fuglestationen og i haven ved den tidligere fyrmesterbolig ved Blåvand Fyr. Der er i alle årene blevet fanget med 21 spejlnet, svarende til 242 net-meter, hvis placering er den samme fra år til år. Dog skal der som minimum fanges med 60 net-meter for at data kan indgå i standardprogrammet.
 
Proceduren er, at ringmærkningen påbegyndes ved at man åbner det sidste af de 21 net en halvtime før solen står op. Der ringmærkes i 5 timer hver dag, men er lysten og fuglene til det, så kan der fanges og ringmærkes ud over de 5 standardtimer. Nettene tilses som udgangspunkt en gang itimen, men er det koldt og fugtigt så gennemføres netrunderne mindst hver halve time.
 
Fra og med 2018 indgår den nye Blåvandruse i fangsten af fugle til ringmærkning. I perioden vil det blive undersøgt hvorvidt denne fangst fremadrettet kan indgå som en del af standardringmærkningen. Ud over at medvirke til at øge de samlede fangster af dagtrækkendesmåfugle, kan rusen også spille en rolle i den fremtidige formidling af fugletræk og ringmærkning.
 
I forbindelse med ringmærkningen har man en unik mulighed for at indsamle oplysninger om en række af arter af især spurvefugle, som ikke kan fås på andre måder. Det drejer sig bl.a. om fuglenes fældningsmønster, mål og vægt, men også fuglenes såkaldte ’fedtscore’ og kondition, hvorigennem man kan danne sig et indtryk af deres fysiologi og trækstrategier.
 
Et nyt ringmærkningslaboratorium er indrettet i en tidligere garage ved Fyrmesterboligenumiddelbart syd for Blåvand Fyr. Bygningen er indrettet med forskellige faciliteter til glæde og gavn for det daglige arbejde med fangne fugle, men vil også blive udstyret med en lille udstilling, gavn for det daglige arbejde med fangne fugle, men vil også blive udstyret med en lille udstilling,der fortæller om ringmærkning af fugle og ringmærkningens helt særlige, danske historie.
 
Dag for dag indtastes alle ringmærkningsdata, ligesom ringmærkeren ofte bidrager til skrivningen af Blåvand Fuglestations dagbog. Der er ringmærket omtrent 200.000 småfugle i fuglestationens historie.

Organisering og deltagelse

Traditionelt set har Blåvand Fuglestation været drevet af en daglig leder og en tilknyttetarbejdsgruppe nedsat af DOF Sydvestjylland. Gruppen består af 5-10 personer med et særligt engagement i forhold til at udvikle stedet som et ’feltornitologisk fyrtårn’ på såvel regionalt som nationalt plan.

Driften og den daglige ledelse har altid været baseret på enkeltpersoners interesse for stationens eksistens og arbejde, dog har driften ikke altid været sat i konkrete rammer. Det har løbende været tilstræbt, at DOF’s lokalafdeling, DOF Sydvestjylland, har haft sæde i den såkaldte ’Blåvandgruppe’.

I den seneste periode er organiseringen af arbejdet ved og med Blåvand Fuglestation tilpasset på en sådan måde, at ansvaret for at drive en god og velfungerende fuglestation er baseret på en bredere og mere veldefineret kreds af interessenter.

Ud over den daglige leder, er det hensigten at etableret tre fora, som i en fælles og koordineretindsats skal gøre det muligt at drive og udvikle Blåvand Fuglestation som et forskningsmæssigt og formidlingsmæssigt kraftcenter ved Danmarks vestligste punkt. Visionen er, at få skabt et endnu mere attraktivt miljø omkring fuglestationen, som kan højne aktivitetsniveauet og øge ejerskabet til DOF’s velkendte fugle-kraftcenter mod vest. De to fora, Blåvandgruppen og BlåvandFuglestations Venner er etableret, mens det tredje, Forum for Blåvand Naturcenter, søges etableret i denne strategiperiode.

Den daglige leder af Blåvand Fuglestation skal have sæde i alle tre fora, og der er udarbejdet en instruks for den daglige leder, så dennes rettigheder og pligter er tydeliggjorte.

Blåvandgruppen

Blåvandgruppen er – sammen med den daglige leder – den bærende kraft, der i det daglige varetager fuglestationens interesser.

Gruppen består ideelt set af 5-7 personer, som vil gøre en forskel for Blåvand Fuglestation. Gruppen udpeges af DOF Sydvestjylland, og det sikres, at der til enhver tid sidder mindst ét bestyrelsesmedlem fra DOF Sydvestjylland i Blåvandgruppen. Det er også her, at den af DOF’sHovedbestyrelse udpegede kontaktperson til Blåvand Fuglestation har sæde.

Blåvandgruppen mødes efter behov, som minimum seks gange årligt. Der træffes beslutninger om især den daglige drift, fx ansættelser af observatører og ringmærkere, drift af fuglestationen, større anskaffelser og etablerede samarbejder med relevante institutioner som Varde Kommune og NaturKulturVarde. Blåvandgruppen er desuden ansvarlig for fuglestationens daglige økonomi,som styres af årlige budgetter, der godkendes af DOF Sydvestjylland.

Blåvandgruppen nedsætter efter behov arbejdsgrupper til varetagelse af særlige opgaver. Blåvandgruppen og de ansatte holder regelmæssigt møder for at sikre kommunikationen mellem disse og det bedst mulige arbejdsmiljø på stationen.

Blåvand Fuglestations Venner

Med det formål at forankre Blåvand Fuglestation og dens virke i såvel faglig som praktisk henseende blev der ultimo 2015 etableret en støtteforening, ’Blåvand Fuglestations Venner’, som følger udviklingen på stedet, men som også kan levere ressourcer, når der er behov for det.

Alle med interesse for Blåvand Fuglestation kan melde sig ind i ’Blåvand Fuglestations Venner’.

Et formål med oprettelsen af støtteforeningen er at få flere til at yde en aktiv indsats for fuglestationen og dens arbejde. Et net af frivillige, som på forskellig vis kan bidrage til løsningen af en række praktiske opgaver omkring stationen (vedligehold af haver, fangstanlæg m.v.), men også nogle faglige og formidlingsmæssige opgaver, som vil bidrage til en udvidelse af husets aktivitetsniveau. På sigt vil det også øge det almindelige kendskab til Blåvand Fuglestation som et betydeligt ’ornitologisk fyrtårn’ i det vestjyske område.

Frivillige fra støttegruppen kan desuden deltage i de daglige observationer af trækkende fugle, i særlige faglige projekter, ved udarbejdelsen af faglige og PR-mæssige formidlingsmaterialer,afholdelse af møder og ture samt mange andre, relevante aktiviteter.

Et andet vigtigt formål for foreningen er, at den også skal understøtte Blåvand Fuglestation økonomisk. Det kan bl.a. ske ved at støtteforeningen søger og indsamler midler til udstyr, projekter og anlæg, som kan medvirke til en forankring af fuglestationen og dens virke.

Forum for Blåvand Naturcenter

Til støtte for det daglige arbejde med at drive og udvikle Blåvand Fuglestation søges etableret et ’Forum for Blåvand Naturcenter’. Dette forum skal optimalt set bestå af en personkreds, som repræsenterer nuværende og potentielle samarbejdspartnere og myndigheder, som har afgørende betydning for fuglestationens virke. Her tænkes fx på repræsentanter fra Varde Kommune, Vardemuseerne, NaturKulturVarde, Naturstyrelsen, ProVarde (Turist- og Erhvervsrådetfor Varde Kommune), Blåvand Erhvervsråd, Oksbøllejren, Blåvand Udviklingsgruppe, Nationalpark Vadehavet, Naturpark Vesterhavet, Dansk Ornitologisk Forenings hovedbestyrelse og andre relevante institutioner.

Forum mødes én gang årligt, og det er Blåvandgruppen der i samarbejde med bestyrelsen for Blåvand Fuglestations Venner og NaturKulturVarde planlægger og afvikler møderne.

Formålet med Blåvand Fuglestations deltagelse i Forum for Blåvand Naturcenter er at udbrede kendskabet til stationens arbejde med fuglefaglige projekter og at skabe relationer til relevante institutioner på lokalt, regionalt og nationalt plan.

Viden

Som et led i styrkelsen af den viden om fugletræk og trækfugle, som Blåvand Fuglestation konstant opbygger som en af landets tre etablerede fuglestationer og som en fuglestation, der på europæisk plan har en enestående historie, søger den daglige ledelse at udvikle eksisterende til tagog at indgå i nye, relevante samarbejder.

Således skal der:

 • Arbejdes med at forbedre forholdene for fuglestationens observatører. Mulighederne for at etablere passende forhold med læ og ly undersøges nærmere, herunder om det evt. kan ske i samarbejde med Oksbøllejren/Forsvaret.
 • Oplæres og uddannes flere observatører og ringmærkere. Dette sker i samarbejde med DOF’s Fuglestationsudvalg og Danmarks Ringmærkerforening.
 • Etableres endnu en Blåvandruse i Fyrhaven, såfremt erfaringerne med rusefangst understøtter det.
 • Samarbejdes mere med bl.a. Zoologisk Museum, de biologiske institutter ved universiteterne om faglige projekter, ligesom relationerne til andre fuglestationer i ind- og udland styrkes.
 • I højere grad samarbejdes med DOF’s naturfaglige afdeling.
 • Inddrages nye teknologier i fuglestationens faglige arbejde med trækfugle. Her tænkes bl.a. på anvendelse af lysloggere, radiosendere og satellitsendere.
 • Fokuseres på mulighederne for at overvåge fugletrækket i døgnets mørke timer samt det fugletræk, der under særlige vejrforhold ikke kan følges ved hjælp at de visuelle observationer. Her tænkes især på anvendelse af radarudstyr, som vil kunne bidrage med ny viden om fugletrækket og indgå som en ny aktivitet i formidlingen af fugletræk.
 • Anvendes webcams m.v. i forbindelse med overvågningen af fx trækket af vadefugle i sensommeren nærmere. Denne teknologi vil også kunne både bibringe ny viden og tilføre stationen nye muligheder for formidling af fugletræk.

Sideløbende hermed sættes der særligt fokus på bearbejdningen af de store mængder af data,som allerede er indsamlet. Der arbejdes på flere fronter, som fx tilvejebringelse af den nødvendige økonomi og afholdelse af faglige arrangementer, som målrettes bearbejdningen (workshops,skrive-weekends, m.v.).

Formidling og PR

Der er et betydeligt fokus på formidlingen af fugle og fugletræk ved Blåvand Fuglestation. Sideløbende med fugleforskningen arbejdes der i stigende omfang med formidling af den viden, som i gennem mange år er indsamlet. Helt afgørende er i denne sammenhæng, at Blåvand Fuglestation er en del af Blåvand Naturcenter, og at der i mange år er blevet samarbejdet med formidlingsinstitutionen NaturKulturVarde og Varde Kommune.

Som et væsentligt aktiv er der siden 2015 udgivet nyhedsbreve om observationerne af fugle, ringmærkning og arbejdet med udviklingen af fuglestationen.

Desuden afholdes ’Strandskadens Dag’ den første søndag i august, ligesom fuglestationen deltageri det internationale arrangement EuroBirdwatch i september/oktober.

Formidlingen fra Blåvand Fuglestation søges udbygget ved en række aktiviteter:

 • Afholdelse af flere offentlige fugleformidlingsarrangementer, bl.a. i samarbejde med NaturKulturVarde (fugletræk og ringmærkning).
 • Flere guidede ture i landskabet omkring Blåvands Huk.
 • Afholdelse af regelmæssige åbent hus-arrangementer.
 • Udgivelse af en folder om Blåvand Fuglestation på dansk, tysk og engelsk.
 • Udarbejdelse af materialer til brug for formidling om Blåvand Fuglestation, herunder en Power Point-præsentation.
 • At udbyde foredrag og mindre kurser til organisationer, foreninger og firmaer.
 • En løbende udvikling og udbygning af Blåvand Fuglestations hjemmeside.
 • Etablering af en plancheudstilling om ringmærkning og fugletræk iringmærkningslaboratoriet i Fyrhaven.
 • Udarbejdelse af et dynamisk idékatalog, der kan understøtte udbuddet af formidlingsaktiviteter ved Blåvand Fuglestation.
 • Pleje og udbygge samarbejdet med både lokale, regional og nationale medier, og at styrke symbiosen mellem DOF’s centrale PR-afdeling og Blåvand Fuglestation.

Målsætninger

Strategien for Blåvand Fuglestation skal først og fremmest implementeres på baggrund af nogle overordnede målsætninger:

 • At Blåvand Fuglestation skal drives som et center for indsamling af data, der bidrager til opfyldelse af DOF’s formål om fuglebeskyttelse, udbredelse af kendskabet til fugle og medlemmernes inddragelse i DOF’s aktiviteter.
 • At Blåvand Fuglestation tager del i DOF’s større formidlingsprojekter som ’Trækfuglenes Dag’ m.fl. og selv gennemfører lokale arrangementer til fordel for udbredelsen af kendskabet til fugletræk og fuglestationens arbejde.
 • At Blåvand Fuglestation drives af en stærkt engageret, lokal gruppe, der som en del af de tre fora deltager aktivt i stationens drift.
 • At Blåvand Fuglestation har faciliteter, som kan tilfredsstille DOF’s medlemmers behov forat samles om fælles aktiviteter af både faglig og social karakter.
 • At der arbejdes målrettet mod at inddrage og engagere unge/nye interessenter i fuglestationens arbejde, bl.a. gennem afholdelse af særlige arrangementer for disse målgrupper.
 • At Blåvand Fuglestation øger andelen af egenfinansiering af udgifterne til driften afstationen. Målsætningen er 50 %, som skal tilvejebringes i kraft af lokale arrangementer, ansøgninger om tilskud fra eksterne kilder, overnatninger m.v.

Af mere konkrete målsætninger har Blåvandgruppen vedtaget følgende:

 • Fuldt fagligt program, så både observationerne af trækfugle (efterår) og ringmærkningen
 • Fuldt fagligt program, så både observationerne af trækfugle (efterår) og ringmærkningen (forår og efterår) dækkes i årene fremover.
 • Flere faglige arrangementer og flere faglige projekter (bl.a. specialestudier).
 • En yderligere bearbejdning af de store mængder af data, som er indsamlet i årenes løb.
 • At øge antallet og forbedre kvaliteten af formidlingsarrangementerne, i samarbejde medNaturKulturVarde og andre relevante parter.
 • At forbedre det økonomiske grundlag for driften af Blåvand Fuglestation.
 • At skabe økonomisk baggrund for oprettelsen af mindst én fuldtidsstilling, som skal tage del i såvel det daglige, faglige arbejde som et udvidet formidlingsprogram.
 • At udbygge netværket omkring Blåvand Fuglestation.
 • At styrke samarbejdet mellem DOF’s tre fuglestationer – både organisatorisk og fagligt.

Økonomi

Der udarbejdes hvert år i perioden et budget for Blåvand Fuglestation, som fremlægges ved den årlige generalforsamling i Dansk Ornitologisk Forening Sydvestjylland.

Som væsentlige forudsætninger for en økonomi, der er bæredygtig i forhold til visionerne og strategien for udviklingen af fuglestationen, vil der fremadrettet blive fokuseret på en række tiltag. Det drejer sig bl.a. om:

 • Fastholdelse af et årligt grundtilskud fra DOF centralt.
 • Indtægter fra overnattende gæster på stationen.
 • Indtjening på foredrag, ture og andre tilbud til såvel organisationer, virksomheder og den brede offentlighed.
 • Sponsorater til konkrete aktiviteter og anskaffelser.
 • En udvidelse af den eksterne finansiering, fx ved løsning af projektopgaver for myndigheder m.fl., indgåelse af et partnerskab med NKV og Friluftsrådet om en naturvejlederstilling samt søgning af fondsmidler til drift og særlige projekter.
 • Evt. salg af merchandise (T-shirts m.v.).
 • Andre indtægtsgivende arrangementer.

(Strategi for Blåvand Fuglestation, den 20. november 2018)