Indkaldelse til generalforsamling i Blåvand Fuglestations Venner 21. september 2021

mandag 6. september 2021
21. september 2021
af Bent Jakobsen

Efter at venneforeningen har ligget stille et stykke tid pga Coronaen, er det tid at starte op igen og derfor indkaldes til generalforsamling d. 21. september 2021 på Blåvand Fuglestation.

Indkaldelse, lovændring og regnskab lægges op i morgen

                                                                                       Blåvand, den 1. september 2021

Indkaldelse til generalforsamling i Blåvand Fuglestations Venner, tirsdag den 21. september 2021 kl. 19 på Blåvand Fuglestation

Der afholdes generalforsamling i henhold til foreningens vedtægter, og dagsordenen ser således ud:

1. Valg af dirigent

2. Årsberetning

3. Regnskab

4. Godkendelse af årsberetning og regnskab

5. Fastsættelse af medlemskontingent

6. Indkomne forslag

Bestyrelsen indstiller at paragraf 5 i foreningens vedtægter ændres således, at teksten ”Tegningsretten har bestyrelsesformanden og kasseren i forening op til kr. 50.000 kr. Beløb over kr. 50.000 kr. tegnes af den samlede bestyrelse” slettes.

Begrundelsen er, at dobbelt kurator ikke er forenelig med den nye lov, der gælder for foreninger i banker. Dette gælder også for beløbsgrænser.

7. Valg af bestyrelse og suppleant

På grund af Corona-situationen indstilles hele bestyrelsen til genvalg.

8. Valg af revisor

9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen (punkt 6), skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Med venlig hilsen og på bestyrelsens vegne,

Jørgen Grønne

(Formand)

Blåvand Fuglestations Venner
Vedtægter for foreningen Blåvand Fuglestations Venner:
§1. Foreningens navn er: Blåvand Fuglestations Venner. Foreningens hjemsted er:
 
Blåvand Fuglestation, Fyrvej 81, 6857 Blåvand.
 
§2. Foreningens formål er:
 
At medvirke til at fremme et fortsat eksistensgrundlag for Blåvand Fuglestation.
Det sker ved afholdelse af relevante arrangementer, at yde praktisk bistand, samt ved at
søge og indsamle midler til forankringen af Blåvand Fuglestation og dens virke.
 
§3. Medlem af Blåvand Fuglestations Venner kan enhver blive, der betaler kontingent, og som
vedkender sig Blåvand Fuglestations Venners vedtægter. Dette gælder både private borgere,
virksomheder, foreninger og andre, som har lyst til at støtte og bidrage med økonomisk
hjælp og med praktiske og materielle midler.
Generalforsamlingen fastsætter det årlige medlemskontingent.
Hvis man donerer et beløb mindst svarende til kontingentet, anses denne del af
indbetalingen for at være kontingent, såfremt indbetaleren er kendt. Beløb herudover
betragtes som gave.
Ved manglende kontingentbetaling kan enhver dog af bestyrelsen fratages medlemskab ved
regnskabsårets udløb.
Såfremt et medlem ikke lever op til foreningens vedtægter kan generalforsamlingen
ekskludere vedkommende.
 
§ 4 Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 1 suppleant.
 
Ligeledes skal der vælges 1 revisor.
To bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år og tre i ulige år. Efter 1. generalforsamling
foretages lodtrækning om hvilke bestyrelsesmedlemmer, der er på valg i lige og ulige år.
Suppleanten og revisoren er på valg hvert år. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig efter hver generalforsamling med en formand, en næstformand,
en kasserer samt en referent.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til
stede.
 
§5 Bestyrelsen afholder møde efter behov, men skal dog mindst afholde 2 møder om året.
Tegningsretten har bestyrelsesformanden og kassereren i forening op til kr. 50.000,00.
Beløb over kr. 50.000,00 tegnes af den samlede bestyrelse.
Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskab for år 2016 løber fra stiftelsen og til 31-12-
2016
 
2
 
§6 Alle midler, som bliver indsamlet eller som indbetales som kontingenter, skal løbende kunne
disponeres af den til enhver tid siddende bestyrelse indenfor rammerne af formålet med
foreningen.
Foreningens midler deponeres på en konto i et lokalt pengeinstitut.
 
§7 Foreningens bestyrelse og medlemmer hæfter ikke personligt for de af Blåvand
 
Fuglestations Venner indgåede forpligtelser, for hvilke alene Blåvand Fuglestations Venner
hæfter med den til enhver tid indestående formue. Blåvand Fuglestations Venners bestyrelse
har ingen økonomiske forpligtelser, ligesom bestyrelsen og medlemmerne ikke har krav på
foreningens formue, udbytte, aktiver eller vederlag af nogen art. Til gengæld afholdes alle
dokumenterede udgifter alene af de midler, foreningen til enhver tid måtte være i
besiddelse af.
 
§8 Medlemmerne af Blåvand Fuglestations Venners bestyrelse skal være frivillige og vælges
 
blandt foreningens medlemmer.
 
§9 Blåvand Fuglestations Venner afholder hvert år generalforsamling i 1. kvartal.
Generalforsamlingen skal bekendtgøres på Blåvand Fuglestations hjemmeside med
mindst 14 dages varsel. Resultatet af generalforsamlingen offentliggøres umiddelbart efter
på Blåvand Fuglestation hjemmeside.
Generalforsamlingen er Blåvand Fuglestations Venners øverste myndighed.
Generalforsamlingens dagsorden skal som minimum indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Årsberetning
3. Regnskab
4. Godkendelse af årsberetning og regnskab
5. Fastsættelse af medlemskontingent
6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelse og suppleant
8. Valg af revisor
9. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest
7 dage før generalforsamlingen.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Sagerne afgøres ved
simpelt flertal, med mindre andet følger af denne vedtægt. Stemmeret kan udøves ved
personligt fremmøde.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med mindst 8 dages varsel.
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 2/3 af medlemmerne skriftligt
har fremsat begæring herom med angivelse af dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal den
ekstraordinære generalforsamling finde sted senest 3 uger efter, at begæringen om dens
afholdelse er bestyrelsen i hænde.
 
§10 Vedtægtsændringer kan dog kun vedtages på en ordinær generalforsamling, når halvdelen af
Blåvands Fuglestations Venner er til stede. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig,
 
3
 
indkaldes der med minimum 8 dages varsel til en ekstraordinær generalforsamling, og denne
er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte. Vedtægtsændringer kan ved en
ekstraordinær generalforsamling vedtages ved simpelt flertal.
 
§11 Blåvand Fuglestations Venners opløsning kan kun finde sted ved en ordinær
generalforsamling, eller ved at der foreligger et skriftligt forslag fra mindst 3/4 af
medlemmerne. Blåvand Fuglestations Venners skæbne afgøres ved almindeligt
stemmeflertal. Afstemningen skal ske skriftligt.
Likvideres Blåvand Fuglestations Venner, skal formuen tilgå Dansk Ornitologisk Forening,
Vesterbrogade138-140, 1620 København. Regnskabet desangående føres af bestyrelsen og

skal være afsluttet senest to dage efter Blåvand Fuglestations Venners opløsning.